Home » , , » Soal Latihan Sumatif Tengah Semester 2 Bahasa Jawa Kelas IV

Soal Latihan Sumatif Tengah Semester 2 Bahasa Jawa Kelas IV

Pada akhir tengah semester 2 peserta didik kelas IV sekolah dasar pada Kurikulum Merdeka akan melaksanakan asesmen sumatif tengah semester 2. Pada mata pelajaran Bahasa jawa Banyumasan materi yang diujikan adalah Bab 1 Cerita Rakyat Babad Pasir Luhur dan Bab 2 Tembang Gambuh

Pada asesmen sumatif tengah semester 2 untuk mata pelajaran Bahasa Jawa Banyumasan terdiri dari 20 soal pilihan ganda, 10 soal isian singkat dan 5 soal Uraian. Berikut ini Soal asesmen sumatif tengah semester 2 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV Kurikulum merdeka.

I. WENEHANA TANDHA PING (X) AKSARA A, B, C UTAWA D SANGAREPE WANGSULAN SING PALING BENER !
1.Dongeng kang peragane awujud kewan kang bisa celathu kaya manungsa diarani …
A.
babad
B.legenda
C.sage
D.fabel**
Pembahasan :
Dongeng kang peragane awujud kewan kang bisa celathu kaya manungsa diarani fabel
2.Gatekna gambar neng ngisor kiye!
Roro
Dongeng gegandengan karo dumadine sawijining papan utawa barang diarani …
A.babad
B.legenda**
C.mite
D.fabel
Pembahasan :
Dongeng gegandengan karo dumadine sawijining papan utawa barang diarani legenda
3.Cerita kang nggambarake urip pawongan mulai lair tekan pati diarani …
A.legenda 
B.babad
C.roman
D.hikayat**
Pembahasan :
Cerita kang nggambarake urip pawongan mulai lair tekan pati diarani hikayat
4.Prabu Silihwangi kue raja nang tlatah … 
A.Singasari
B.Majapahit
C.Pajajaran**
D.Galuh Pakuan
Pembahasan :
Prabu Silihwangi kue raja nang tlatah Pajajaran
5.Dewi Ciptarasa kuwe putri adipati nang tlatah … 
A.Pasir Kidul
B.Pasir Luhur
C.Pasir Lor
D.Kali Pasir
Pembahasan :
Dewi Ciptarasa kuwe putri adipati Kandhadhaha nang tlatah Pasir Luhur
6.Jenengan kali nang daerah Karanglewas sing cokan go golet iwak nang prabu Kamandaka,yakuwe …
A.Kali Mengaji
B.Kali Serayu
C.Kali Logawa**
D.Kali Kranji
Pembahasan :
Jenengan kali nang Karanglewas sing go golet iwak nang prabu Kamandaka arane Kali Logawa
7.Raden Kamandaka bisa malik dadi kewan sing wujude …
A.siamang
B.gorila
C.kethek
D.lutung
Pembahasan :
Raden Kamandaka bisa malik dadi kewan sing wujude lutung.
8.Pungkasane perang, prajurit pasir luhur unggul yudane.Tembung sing kacithak kandel tegese …
A.kalah
B.menang**
C.imbang
D.mundur
Pembahasan :
Unggul yudhane tegese menang
9.Sing ngganti kelungguhan adipati neng Kadipaten Pasir Luhur, yakuwe ...
A.Arya Banyak Catra**
B.Prabu Silih Warni
C.Arya Bayak Blabur
D.Arya Banyak Ngampar
Pembahasan :
Sing ngganti kelungguhan adipati neng Kadipaten Pasir Luhur yakuwe Raden Arya Banyak Catra utawa Raden Kamandaka
10.Penjaluke Dewi Ciptarasa maring prabu Pule Bahas nggo mas kawin, yakuwe …
A.40 bocah wadon lan 100 gulungan mori
B.40 bocah wadon kembar lan 1000 gulungan mori**
C.40 bocah wadon lan 1000 gulungan mori
D.40 bocah wadon kembar lan 100 gulungan mori
Pembahasan :
Penjaluke Dewi Ciptarasa maring prabu Pule Bahas nggo mas kawin, yakuwe 40 bocah wadon kembar lan 1000 gulungan mori
11.Wacan kanggo nomer 11-15
Gambuh
Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur, ketula –tula katali
Kadaluarsa katutuh
Kapatuh pan dadi awon

Tembang gambuh iku nyritakake tumindak sing …
A.
sabar
B.wicaksana
C.kebablasen**
D.jujur
Pembahasan :
Tembang gambuh iku nyritakake tumindak sing kebablasen utawa kalantur
12.Tembung kadaluarsa tegese yakuwe ...
A.dikandakake
B.dadi pukilinan
C.pijer cilaka
D.keliwat wektune**
Pembahasan :
Tembung kadaluarsa tegese yakuwe keliwat wektune
13.Guru lagu kaping 4 yakuwe ...
A.h
B.u**
C.i
D.o
Pembahasan :
Guru lagu kaping 4 yakuwe u
14.Guru wilangan larik ke papat tembang ing nduwur yakuwe ...
A.5
B.6
C.7
D.8**
Pembahasan :
Guru wilangan larik ke papat tembang ing nduwur yakuwe Kadaluarsa katutuh ana 8.
15.Guru gatra tembang ing nduwur yakuwe ...
A.loror
B.telu
C.papat
D.lima**
Pembahasan :
Guru gatra tembang Gambuh ing nduwur yakuwe ana lima
16.Tanduran empon – empon contone ..
A.waluh
B.tela
C.klapa
D.kunir**
Pembahasan :
Tanduran empon – empon contone kunir, jahe, laos lan sapiturute
17.Tembung catur tegese yakuwe ...
A.siji
B.loro
C.telu
D.papat**
Pembahasan :
Catur tegese yakuwe papat
18.Watak adigang iku watake wong sing ngendelake ...
A.
kekuwatane**
B.gedhene
C.kepinterane
D.kesugihane
Pembahasan :
Watak adigang iku watake wong sing ngendelake kekuawtane
19.Ibu Saweg turu. Tembung turu krama inggile ...
A.turu
B.sare**
C.tilem
D.nglilir
Pembahasan :
Tembung turu krama inggile sare
20.Tembang gambuh klebu tembang...
A.dolanan
B.gedhe
C.tengahan
D.macapat**
Pembahasan :
Tembang gambuh klebu tembang macapat

II. ISENANA CECEG-CECEG ING NGISOR IKI NGANGGO UKARA KANG BENER !
21. Raden Arya Banyak Catra kuwe putra raja neng tlatah….
Pajajaran
22. Raden Arya Banyak Catra gelem bojo, nanging bojone kudu sing....
Pasuryane lan sipate mirip ibune
23. Sing pungkasane dadi raja neng kerajaan pajajaran, yakuwe....
Arya Banyak Blabur
24. Jeneng samarane raden Arya Banyak Catra, yakuwe ....
Raden Kamandaka
25. Nang endi Arya Banyak Catra ketemu karo Dewi Ciptarsa...
Pinggir Kali Logawa
26. Cacahe wanda saben sagatra yakuwe tegese guru....
Guru Wilangan
27. Wiwitane tembang gambuh kuwe guru wilangane ana....
7
28. Supaya dadi bocah sing becik kudu....sing jujur.
Ngomong
29. Ibu arep   .  .  .   Jakarta dina Minggu.
Tindak
30. Arum arep mangkat sekolah. Bapaku bali sekang Semarang. Tembung sing kacithak kandel apike deganti . . . 
Kondur saking
III.   WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI KANTHI PATITIS! 
31. Apa sebabe raden Arya Banyak Catra dedawuhi mbojo!
Prabu Arya Banyak Catra arep diwisuda dadi ratu
32. Apa sing dadi pepeinginane raden Arya Banyak Catra nalika deprentah nggolet bojo!
Raden Arya Banyak Catra gelem mbojo ning saing praupane memper pasuryane ibune
33. Apa sing dirasa nang Dewi Ciptrasa sewise krunggu brita Kamandaka mati !
Dewi ciptarsa ambruk lan dadi mriyange
34. Piwulang sing kepriwe sing kena ditiru !
Piwulang sing becik
35. Apa Bae isi piwulang sing ana neng tembang Gambuh !
Nyritakake crita lan pesen urip sing sejatine dadi pedoman kanggo mbangun rasa paseduluran, kekeluargaan, lan toleransi
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 8:38 AM

0 komentar:

Post a Comment

Mohon tidak memasukan link aktif.