Memahami Teks Pidhato Utawa Sesorah

Pidhato utawa ana sing nyebut sesorah tegese micara ing sangarepe wong akeh utawa umum, ana uga kang ngandharake yen pidato utawa sesorah yaiku medharake gagasan utawa panemu kanathi migunakake basa lisan ing ngarepe wong utawa pamireng akeh.

Basa sing digunakake kudu laras/cocog karo sing diadhepi. Basa ngoko digunakake menawa sing diadhepi iku bocah utawa luwih enom tinimbang sing sesorah. Basa kramadigunakake menawa ngadhepi wong sing luwih tuwa utawa wong sing kudu dikurmati.

A. Nyimak Pidhato
Pidhato utawa sesorah kuwe ngomongna utawa ngandhahna pikiran neng ngarepe wong akeh. Wong sesorah utawa pidhato kudu duwe karep supaya apa sing dekandhahna dengerteni wong liya. Basa sing deenggo mestine kudu sing komunikatif, presaja tur suarane ya kudu cetha, ora mung kandhah. Kejaba kuwe uga kudu teyeng milih tembung-tembung sing pas dekandhahna. Mulane wong sesorah utawa pidhato kudu duwe ilmu carane pidhato, uga sering latihan seurunge sesorah neng ngarepe wong akeh.

Seliyane duwe ilmu lan sering latihan wong sesorah utawa pidhato kudu nggatekna degging sepengadeg utawa penampilan. Solah bawane kudu teyeng nggawe wong sing ngrungokna kesengsem maring sing agi pidhato. Tutur basa lan tata kramane uga kudu degatek pantes lan cocogna. Sandhang penganggo ya mestine kudu karo swasanane,

Isine sesorah utawa pidhato werna-werna. Bisa uga pinemu, tanggepan, aseng, utawa ngandhahna sewijining bab, lan liya-liyane.

B. Maca Conto Teks Pidhato Perpisahan Kelas
Assalamualaikum wr. wb.
Bapak Kepala Desa Kencurmakmur sing kula urmati, Komite SD Negeri 02 Kencurmakmur, Ibu Kepala SD Negeri 02 Kencurmakmur, sing kulo urmati, Bapak Ibu huru lan para wali murid ugi adhi-adhi kelas I - V sing kula tresnani.
Pidhato
Langkung krihin, mangga sesarengan kita muji syukur dhateng ngarsane Gusti Alllah kang Maha Kuwasa, jalaran mergi anugrahe, dinten niki kita sedaya saged kempal lan kepanggih wonten ngriki, teng aula SD Negeri 02 Kencurmakmur niki kanthi wilujeng, sehat lan mboten wonten alangan satunggal napa, saprelu ngontenaken  acara perpisahan kelas VI.

Bapak, Ibu lan para rawuh sing kula urmati, kula minangka sulih saking kanca-kanca kelas VI, nyuwun pamit gandheng mboten dangu malih kula sekanca sampun lulus sehengga kedah nilaraken sekolah sing kita tresnani niki. Kula sekanca ngaturaken matur kesuwun sing tanpa upami dhumateng Bapak/Ibu Guru, sing empun nggulawenthah lan maringi pinten-pinten ilmu sehingga kula sekanca dados lare sing gadhah budi pekerti lan gadhah keprigelan maca , nulis, lan ngetung. Langkung-langkung kula sekanca saged tumut ujian lan pikanthuk biji sing maremaken.

Kaping kalih kula sekanca nyuwun agunging pangapunten, bilih selamane sinau teng sekolah ngriki kathah lepate, sing nguja utawa mboten. Mugi-mugi Bapak Ibu guru lan warga sekolah kersa paring ngapunten teng kula sekanca.

Kaping tiga kula sekanca nyuwun donga restune Bapak Ibu Guru, mugi-mugi saged nerasaken lampah anggene pados ilmu teng sekolah selanjenge. Lan mugi-mudi kula sekanca tembe mbejang dados tiyang sing migunani tumrap agama, nusa, lan bangsa.

Mekaten atur kula, bilih kathah klentha-klenthune nyuwun agenging pangapunten, Cekap semanten.

Wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

C. Mayuh Negesi Tembung
Tembung-tembung neng sesorah  mau ana sing urung kongerteni tegese, mayuh padha degoleti, banjur detegesi bareng-bareng nganggo basa ngoko Banyumasan, krama, lan krama inggil
No.Tembung Neng WacanNgoko BanyumasaaKramaKrama Inggil
1.RumiyinDhisitRiyinRumiyin
2.DhumatengMaringDhatengDhumateng
3.NgarsaneNgarepeNgajengipunNgarsanipun
4.KepanggihKetemuKepanggihKepanggih
5.NilarakenNinggalnaNilarakenNilaraken
6.KeprigelanKepinteranKaprigelanKaprigelan

D. Mangsuli Pertakonan
1. Sapa bae sing nekani acara perpisahan kelas VI?
Sing nekani acara perpisahan kelas VI yakuwe Bapak Kepala Desa, Komite Sekolah Ibu Kepala SD, Bapak Ibu Guru , Para wali murid lan adhi-adhi kelas I - V.
2. Sapa sing pidhato perpisahan?
Sing pidhato perpisahan yakuwe sulih/wakil  siwa kelas VI
3. SD Ngendi sing nganakna Perpisahan?
Sing nganakna perpisahan yakuwe SD Negeri 02 Kencurmakmur
4. Bocah kelas VI arep padha nerusna sekolah maring ngendi?

Bocah kelas VI arep padha nerusna sekolah maring sekolah selanjute

5. Bocah kelas VI padha njaluk dongan maring sapa?
Bocah kelas VI padha njaluk dongan maring Bapak Ibu Guru.
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 11:55 AM

Membaca Kalimat Berhuruf Jawa

Untuk mengetahui cara memahami aksara jawa, tentu dalam Aksara Jawa atau Hanacaraka ada beberapa prosedur penulisan. Ada juga banyak elemen dan aturan. Dengan menjelaskan setiap huruf dan tata bahasa, diharapkan di kemudian hari dapat memfasilitasi pembelajaran atau proses memahami prosedur penulisan Jawa sebelum berlatih menulis.

Pasangan aksara Jawa merupakan bentuk khusus atau simbol yang berfungsi untuk mematikan atau menghilangkan huruf vokal dari aksara dasar atau carakan. Dalam penulisan aksara Jawa atau dikenal juga dengan sebutan hancaraka, ada beberapa tata cara menulis dan aturan.Aksara Jawa sendiri masih terbagi dalam beberapa bagian, salah satunya adalah aksara carakan. Aksara carakan merupakan aksara paling dasar di aksara hanacaraka. Setiap huruf dari aksara carakan ini mempunyai sebuah pasangan.

A. Aksara Jawa Lan Pasangane
Ko wis sinau pasangan aksara Jawa neng kelas V. Mayuh deeling-eling maning ! Pasangan aksara Jawa gunane nggo mateni aksara nalika aksarane mati neng tegah ukara utawa tambung. Pasangan ka, ta, lan la angger disuku wujude balik kaya asale nglegena banjur disuku. Ningen tetep ditulis neng ngisor . Gatekna aksara jawa lan pasangane ngisor kiye.
No.Aksara JawaPasanganContoh TembungLatin
1.
Ha
ps-ha
iwak
Golét iwak
2.
na
ps-na
Regane
Mundhak regané
3.
ta
ps-ta
Mantuk
Mentas
Mentas
4
nya
ps-nya
Nyamuk
Kebek nyamuk
5.
ba
ps-ba
Amba
Omah amba

Seliyane pasangan aksara Jawa uga duwe sandhangan. Mayuh dieling-eling maning supayane lancar nggonmu maca lan nulis aksara Jawa.

1. Sandhangan Swara
Sandhangan swara digunakan untuk mengubah bunyi vokal suatu aksara nglegena/carakan (Ha, Na, Ca, Ra…..) jika dipasangkan dengan sandhangan swara.Sandhangan swara ada 5 buah, yaitu:
Sandhangan Swara
2. Sandangan Panyigeg Wanda.
Sandangan ini berfungsi sebagai penanda vokal penutup kata. Ada tiga sandangan panyigeg wanda, yaitu layar untuk akhiran “r”, wignyan untuk akhiran “h”, dan cecak untuk akhiran “ng”. Sandangan panyigeg wanda ditulis di akhir suku kata yang berakhiran huruf-huruf tersebut. Berikut sandangan panyigeg wanda:
Panyigeg Wanda
B. Maca Aksara Jawa Nganggo Pasangan
Sewise sinau babagan kepriwe pasangane aksara jawa, banjur siki mayuh dewaca aksara jawa neng ngisor kiye.
Membaca
 1. Andhong
 2. Banjir
 3. Candhil
 4. Sumbu
 5. Dandang
 6. Lampu
 7. Gambar
 8. Gembili
 9. Gendhing
 10. Jonjang
 11. Rampung
 12. Rambutan
 13. Ngombe 
 14. Jambu
 15. Jembar
 16. Canthir
 17. Jumbuh
 18. Junjung
 19. Lemper
 20. Kancing
 21. Kanthil
 22. Kinanthi
 23. Kembang
 24. Kenthang
 25. Kombor
 26. Tandur
 27. Kumbah
 28. Kumbang
 29. Mancing
 30. Kondur

C, Maca Ukara Nganggo Aksara Jawa
Mayuh pada maca ukara sing detulis nganggo aksara Jawa
Maca Aksara Jawa
 1. Jaman maju kudu sugih ilmu
 2. Urip mulya ilmu sing digawa
 3. Purwa kerja kota satria
 4. Bibi Tijah tuku mendhoan
 5. Katimin bakul wedhus
 6. Kripik Sokaraja gurih pisan
 7. Dhawet ayu Banjarnegara
 8. Alun alun purwokerto
 9. Bawor maskot Banyumas
 10. Siki alun alun banyumas asri
xxx
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 6:20 PM

Mengidentifikasi Ciri Tembang Kinanthi

Tembang kinanthi merupakan tembang ke empat dari sebelas judul tembang macapat. Tembang atau sekar ini menggambarkan kisah anak yang sudah mulai beranjak dewasa. Dalam masa pubertas tersebut anak sudah mengenal sesuatu yang baik dan buruk. Sejak kecil seorang anak dianjurkan untuk dididik dengan benar dan penuh kasih sayang. Anak yang akan beranjak dewasa sangat membutuhkan arahan dan bimbingan agar tidak terjerumus pada hal yang negatif.

Tembang kinanthi merupakan tembang yang menggambarkan pembentukan jati diri dan mencari bekal ilmu baik secara formal maupun nonformal. Tembang ini memiliki makna dalam bahasa jawa yang sama dengan kata gandheng, kanthil, dan kanthi. Arti tembang kinanthi berasal dari kata dikanthi-kanthi yang bermakna dituntun, diarahkan, dan didampingi. Berikut aturan persajakan dalam tembang kinanthi ini:
 1. Guru gatra : jumlah kalimat tiap bait 6 kalimat.
 2. Guru wilangan: jumlah suku kata pada tiap larik yaitu 8,8,8,8,8,8 kalimat.
 3. Guru lagu: jatuhnya vokal terakhir pada tiap larik yaitu u,i,a,i,a,i.

A. Tembang Kinanthi
Kinanthi kuwe salah sijineng tembang macapat. Gatekna tembang kinanthi neng ngisor kiye.
Kinanthi
Mayuh nembangna tembang Kinanthi neng dhuwur kanthi wirama sing trep! Gatekna gurumu nebang banjur tirokna.

B. Negesi Tembung
Mayuh tembang sing koanggep anyar lan angel neng tembang Kinanthi mau dechatet banjur degoleti tegese!
No.Tembung Neng TembanglTembung LumrahBasa Indonesia
1.SarwaSarwaSerba
2.GlobalisasiGlobalisasiGlobalisasi
3.JamanJamanZaman/Era
4.WediWediTakut
5.NgiraMbedhekMenebak
6.AsriEndahAsri
7.WaspadhaSiyagaWaspada
8.DegoletiDegoletiDicari
9.Lenga latungLenga latungMinyak tanah
10.LampuLampuLampu
11.MrendiMrendiRapuh
12.GanuGemiyenDahulu

C. Gawe Ukara
Mayuh gawe ukara nganggo tembung-tembung neng tembang kinanti nganggo basa dhialek Banyumasan.
 1. Neng Pasar Wage kiye sayuran sarwa ana tur murah regane.
 2. Kabeh wong padha ngarani sekiye jaman globalisasi. 
 3. Siki jamane wis maju, apa bae wis ngganggo piranti sing sarwa modheren.
 4. Rina bocahe gampang wedi getih marang kucing
 5. Ora nyana ora ngira siki lenga latung klebu barang langka.
 6. SD Nusantara sekiye katon asri.
 7. Padha eling lan waspada maring bahaya COVID-19.
 8. Kucingku wis ora bali telung dina, ngesuk arep degoleti.
 9. Lenga latung kuwe salah sijining jinis bahan bakar minyak.
 10. Lampu sing ana neng bale mau mbengi ora bisa murub.
 11. Tali kae mrendi yen dienggo njiret kayu.
 12. Jaman ganu urung ana lampu listrik, angger wengi peteng dhehdhet
D. Mangsuli Pertakonan Isi Tembang Kinanthi
Tembang Konanthi mau nyritakna surasane jaman ganu, agi urung maju. Listrik urung ana. Swasanane sepi lan peteng neng wayah bengi. Wong duwe rasa wedi metu, mbok ana kewan galak. Wong-wong padha golet lenga latung nggo ngisi lampu teplok ben murub lan dadi padhang.

Siki wis jaman globalisasi, apa-apa ana. Jamane wis maju debandhingna karo jaman ganu. Arep ngapa bae wis keturutan. Ningen neng jaman siki wong-wong malah tambah wedi. Jalaran angger ora kuwat imane gampang kena godha. Maling tambah mbeling, durjana ana neng ndi bae. Mula neng jaman siki kudu waspada.

1. Tembang kinanti mau nritakna apa?
embang Konanthi mau nyritakna surasane jaman ganu, agi urung maju.
2. Tambah asri ning medeni. Apa tegese tembung asri?
Tembung asri tegese endah.
3. Apa tegese tembung waspada?
Tegese tembung “waspada” yakuwe siyaga.
4. Neng jaman urung ana listrik, kenangapa wong padha wedi metu neng wayah mbengi?
Wong duwe rasa wedi metu neng jaman ganu, mbok ana kewan galak
5.  Kenangapa neng jaman siki wong-wong tambah wedi?
Neng jaman siki wong-wong malah tambah wedi jalaran angger ora kuwat imane gampang kena godha. 

F. Crita
Mayuh padha ngrungokna critane batire babagan isine tembang Kinanthi karo mbiji penampilan utawa solah bawane !
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 8:31 AM

Unduh Alur dan Tujuan Pembelajaran Fase C Kelas 5 dan 6

Perangkat ajar dalam Kurikulum Merdeka merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai Profil Pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran (CP). Perangkat ajar meliputi modul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran serta bentuk lainnya. Salah satunya adalah alur dan tujuan pembelajaran. Alur dan tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari.

Perumusan dan penyusunan ATP (Alur Tujuan Pembelajaran) berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan sehingga CP (Capaian Pembelajaran) diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah dan terukur. Penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan/aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif.
Merdeka Belajar
Berikut ini ada 7 (tujuh) prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitu:

1. Sederhana dan Informatif
Perumusan Alur Tujuan Pembelajaran hendaknya dapat dipahami oleh penulis itu sendiri maupun pengguna/pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau tafsir ganda. Untuk penggunaan istilah khusus, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium.

2. Esensial dan Kontekstual
Memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting yakni kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, juga mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan dan bermakna.

3. Berkesinambungan
Antarfase dan antartujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memeroleh CP yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu.

4. Pengoptimalan tiga aspek kompetensi
Pengoptimalan tiga aspek kompetensi yaitu: pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif (mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta) serta dimensi pengetahuan (faktual-konseptual-prosedural-metakognitif). Pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup (kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif) serta beriman, berkebinekaan global, bergotong-royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.

5. Merdeka Belajar
Prinsip utama penyusunan ATP adalah pemahaman istilah merdeka belajar antara lain:
 • Memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral
 • Memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dengan mempertimbangkan keunikan individualnya (kecepatan belajar, gaya dan minat)
 • Mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran

6. Operasional dan Aplikatif
Rumusan ATP memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar.

7. Adaptif dan Fleksibel
Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan serta mempertimbangkan alokasi waktu dan relevansi antarmata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran yakni intra kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler.

Bagi para Bapak/Ibu guru yang mengajar kelas V dan VI sekolah dasar berikut ini saya bagikan ATP untuk Fase C yaitu kelas V dan VI sekolah dasar. Pada file ATP yang saya bagikan ini masih digabung, jadi monggo Bapak/Ibu guru tinggal memisahkan masing-masing kelas. Berikut ini saya bagikan ATP Kelas V dan VI Sekolah Dasar yang terdiri dari beberpa mata pelajaran :
 1. ATP Bahasa Inggris kelas V dan VI.doc.
 2. ATP  Bahasa Indonesia V dan VI.doc.
 3. ATP  Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas V dan VI.doc.
 4. ATP Matematika kelas V dan VI.doc.
 5. ATP PAdBP (Agama Islam) kelas V dan VI.doc.
 6. ATP PJOK kelas V dan VI.doc.
 7. ATP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas V dan VI.doc.
 8. ATP Seni Musik kelas V dan VI.doc.
 9. ATP Seni Rupa kelas V dan VI.doc.

Sebagai catatan file yang akan diunduh berbentuk .rar dengan besar file hanya 868 kb. Bagi Bapak/Ibu Guru yang membutuhkan ATP Kelas V dan VI silahkan unduh : DI SINI

Demikian pembahasan mengenai Unduh Alur dan Tujuan Pembelajaran Fase C Kelas 5 dan 6. Semoga bermanfaat.

Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 7:03 PM

Susunan Planet Tata Surya berdasarkan Orbit Bumi

Pada Pembelajaran Kelas VI semester dua pada pembelajaran Tema 9 Menjelajah Ruang Angkasa Subtema 3 Tokoh Penjelajah Ruang Angkasa terdapat muatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kompetensi yang dibahas pada subtema tersebut adalah KD 3.7 Menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya dan KD 4.7 Membuat model sistem tata surya. Materi yang dibahas pada pembelajaran tersebut adalah susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Simak pembahasannya berikut ini.

A. Susunan Planet Tata Surya berdasarkan Orbit Bumi
Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya, seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Berdasarkan orbit Bumi terhadap Matahari, terdapat beberapa planet yang berada di dalam orbit Bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit Bumi disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet yang berada di luar orbit Bumi disebut dengan planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.

1. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara komet dan planet
AspekKometPlanet
Persamaan
 1. Sama-sama anggota tata surya
 2. Sama-sama mengelilingi matahari.
 3. Sama-sama memantulkan cahaya matahari
 4. Sama-sama tidak memiliki cahaya sendiri
 5. Sama-sama memiliki inti
Perbedaan
 1. Komet memiliki penyusun utama batuan dan air.
 2. Komet memiliki garis edar atau orbit lebih lonjong dan panjang.
 3. Inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu.
 4. Komet memiliki ukuran lebih kecil daripada planet
 5. Komet mengeluarkan ekor saat mendekati matahari.
 1. Planet memiliki penyusun utama batuan atau gas.
 2. Planet memiliki garis edar atau orbit berbentuk elips.
 3. Inti bumi terbungkus selimut bumi yang terdiri batuan padat.
 4. Ukuran planet lebih besar daripada komet.
 5. Planet tidak mengeluarkan ekor saat mendekati matahari
ContohPlanet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Planet NeptunusKomet Halley, Encke, Ikeya-Seki, Kahoutek, Hyakutake, dan Shoemaker-Levy

2. Beberapa pengelompokan dalam sistem tata surya sudah pernah dilakukan selain pengelompokan planet berdasarkan garis edar Bumi. Pengelompokan sistem tata surya apa sajakah yang telah kamu ketahui? Bagaimana kamu membedakannya?
Pengelompokkan dalam Sistem Tata Surya :
 • Berdasarakan posisi planet yang dilihat dari orbit Bumi : Planet inferior adalah planet yang terletak di dalam orbit Bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Planet Superior adalah planet yang terletak di luar orbit Bumi, yaitu Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
 • Berdasarkan material penyusun : Planet terrestial adalah planet dengan ukuran yang relatif kecil, berbatu, dan memiliki atmosfer yang tipis. Planet tersebut antara lain Merkurius, Venus, Bumi dan Mars Planet Jovian adalah planet dengan ukuran yang relatif lebih besar, tersusun dari gas, cairan, dan es tebal.
 • Berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid : Planet dalam adalah planet yang berada di dalam orbit asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi dan Mars Planet luar adalah planet yang berada di luar orbit asteroid, yaitu Yupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus

Kesimpulan apakah yang dapat kamu buat berdasarkan kegiatan di atas?
Kesimpulanku:
Berdasarkan orbit Bumi terhadap Matahari planet dikelompokkan menjadi planet yang berada di dalam orbit bumi (inferior) seperti Merkurius dan Venus serta planet yang berada di luar orbit bumi (superior) seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
William Herschel menjelajah angkasa luar dengan teleskopnya hingga menemukan planet Uranus. Tahukah kamu bahwa para ahli astronomi membagi planet-planet dalam tata surya menjadi dua kelompok menurut orbit asteroid. Kumpulan asteroid yang membentuk sabuk asteroid ini berada di antara planet Mars dan Jupiter. Kumpulan asteroid ini juga berputar mengelilingi Matahari dalam orbitnya.

Para ahli membagi planet-planet dalam tata surya berdasarkan orbit asteroid ini menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet dalam tata surya yang berada di dalam orbit Asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang termasuk planet luar adalah. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.

Selain keduanya dipisahkan oleh sabuk asteroid, kamu dapat mengetahui perbedaannya dengan membaca dan melengkapi informasi pada tabel berikut ini.
NoFaktor PembedaPlanet DalamPlanet Luar
1.Ukuran planet.Berukuran kecilBerukuran besar
2.Bahan penyusun.Terdiri atas benda padatTerdiri atas gas
3.Jaraknya dari matahariBerjarak dekat dari MatahariBerjarak jauh dari Matahari
4.Waktu revolusi.Mengelilingi Matahari dalam waktu yang pendekMengelilingi Matahari dalam waktu yang panjang

Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini!
Tokoh Penemu
Peta pikiran untuk menjelaskan peran dan temuannya yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini adalah sebagai berikut.
 1. Niklaus Koppernikus adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia, yang mengembangkan teori heliosentrisme Tata Surya dalam bentuk yang terperinci, sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains.
 2. Johannes Kepler adalah seorang astronom Jerman, matematikawan dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya.
 3. Edwin Hubble adalah seorang astronom dan kosmolog yang dianggap sebagai satu di antara astronom terpenting sepanjang masa. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam pendirian studi astronomi ekstragalaksi dan alam semesta yang teramati

B. Menyibak Rahasia di Angkasa Luar dari Masa ke Masa
Manusia memang diberi-Nya akal budi untuk terus berpikir dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rasa ingin tahu manusia juga yang membuatnya selalu mampu meningkatkan kesejahteraannya. Banyak rahasia alam semesta yang terkuak sedikit demi sedikit. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan rahasia luar angkasa

Ketika ditelusuri, sejak dahulu kala, ketika memandang angkasa, manusia sudah tergelitik untuk mengetahui lebih banyak. Seperti ingin mempelajari terbit dan terbenamnya Matahari, ingin mempelajari deretan bintang, dan ingin mengenal Bulan lebih dekat. 
 1. Di Wiltshire, Inggris ditemukan stonehenge yang diperkirakan ada sejak sekitar 2000 SM (Sebelum Masehi). Bangunan itu digunakan untuk mengamati pergerakan Matahari dan Bulan.
 2. Masyarakat Mesir mencatat pergerakan Matahari dan Bulan pada lempengen-lempengan batu pada 400 SM. Sementara pada 350SM, Astronom China, Shih Shen mencatat ada sekitar 800 bintang dalam kataog bintang pertama.
 3. Sekitar ±500 SM - 400 M, berbagai teori alam semesta muncul dari para ilmuwan Yunani. Di antara teori yang ada adalah Phytagoras dengan teori Bumi bundar. Ada juga Ptolomeus yang mempelajari pergerakan planet, dan Aristoteles yang menghasilkan kumpulan hasil pengamatan para astronom lain.
 4. Gagasan revolusioner yang dicatat sejarah adalah ketika pada tahun 1543. Pada tahun tersebut, Nicolaus Copernicus memperkenalkan teori bahwa Bumi dan planet-planet lainnya sebenarnya mengorbit mengelilingi Matahari. Pada tahun ± 1600 astronom Denmark, Tycho Brahe yang dibantu oleh asistennya, Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet memang mengorbit Matahari dalam jalur berbentuk elips.
 5. Pada tahun 1682, Edmond Halley mengamati sebuah komet. Ia dapat menyimpulkan bahwa komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Komet ini pun dikenal dengan nama Komet Halley.
 6. Planet Uranus ditemukan pada tahun 1782 oleh William Herschel. Pluto yang terjauh baru ditemukan pada tahun 1930. Akan tetapi, setelah pengetahuan semakin berkembang, Pluto kemudian tidak lagi dikelompokkan sebagai planet.
 7. Berbagai alat dikembangkan sejak teleskop dimanfaatkan oleh Galileo untuk mengamati angkasa luar. Pada tahun 1918, teleskop Hooker mulai dioperasikan. Edwin Hubble menggunakannya pada tahun 1920-an untuk membuat banyak penemuan. Semakin jelas wujud benda di angkasa luar ketika pada tahun 1990 teleskop angkasa luar Hubble dikirim memasuki orbit di angkasa luar.
 8. Roket modern pertama yang menggunakan bahan bakar cair ditemukan oleh Robert Goddard, ilmuwan Amerika. Pada tahun 1957 Soviet meluncurkan Sputnik 1, pesawat angkasa luar pertama. Yuri Gagarin dari Rusia, menjadi orang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa dan kurang dari satu bulan kemudian disusul oleh Alan Shepard dari Amerika.
 9. Stasiun angkasa luar Salyut dikirimkan Soviet untuk pertama kali pada tahun 1971 dan disusul oleh Amerika dengan Skylab dua tahun kemudian.
 10. Berbagai misi pesawat penjelajah diluncurkan. Pioneer ke Jupiter pada tahun 1972, Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada tahun 1977. Pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang alik pertama, Columbia. Pesawat ulang aling ini mengangkasa bersama 10 astronaut dan tinggal di angkasa selama lebih dari satu minggu. Planet Mars kemudian mendapat giliran dijelajah dengan dikirimnya penjelajah Sojourner dengan pesawat luar angkasa Pathfinder.
 11. Pada tahun 1986 pesawat ulang alik Challanger meledak setelah lepas landas. Tujuh astronout yang ada di dalamnya turut menjadi korban. Cerita dari penjelajahan juga tidak tersampaikan sepenuhnya ketika pada tahun 2003 pesawat ulang alik Columbia bersama tujuh astronautnya hancur lebur dalam perjalanan pulangnya ke Bumi setelah 16 hari di luar angkasa.

Peta pikiran atau diagram rangkuman dari informasi bacaan di atas adalah sebagai berikut.
Lini Masa Teknologi ANgkasa
Demikian pembahasan mengenai Susunan Planet Tata Surya berdasarkan Orbit Bumi. Semoga Tulisan ini bermanfaat.
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 8:12 PM

Matahari Sebagai Bintang Dalam Tata Surya

Pada Pembelajaran Kelas VI semester dua pada pembelajaran Tema 9 Menjelajah Ruang Angkasa Subtema 2 Benda Angkasa Luar dan Rahasianya terdapat muatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kompetensi yang dibahas pada subtema tersebut adalah KD 3.7 Menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya dan KD 4.7 Membuat model sistem tata surya. Materi yang dibahas pada pembelajaran tersebut adalah tata surya. Simak pembahasannya berikut ini.

A. Fakta tentang Bintang
Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut.

Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan Bumi. Hal ini menyebabkan cahaya Matahari tampak lebih terang. Ukuran Matahari tampak lebih besar jika dilihat dari Bumi bila dibandingkan bintang-bintang lainnya di dalam tata surya.

Matahari memiliki volume yang sangat besar yaitu sekitar satu juta kali volume Bumi. Dengan ukurannya yang sangat besar itu, Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi Matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi Bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik menarik antara Matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh delapan planet. Kedelapan planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari Matahari.

Jarak dari Matahari ke Merkurius sekitar 57,9 juta km, ke Venus berjarak 108 juta km, ke Bumi berjarak 150 juta km, dan ke Mars berjarak 228 juta km. Sedangkan jarak Matahari ke planet luar yaitu Jupiter adalah 779 juta km, ke Saturnus berjarak 1.430 juta km, ke Uranus berjarak 2.880 juta km, dan paling jauh jarak ke Neptunus yaitu sejauh 4.500 juta km.

Perhatikanlah keterangan tentang jarak Matahari dengan delapan planet dalam tata surya kita. Susunlah data tentang jarak Matahari ke planet-planet secara berurutan dan catat di tabel berikut. Kemudian cobalah untuk melengkapi tabel tersebut untuk mengetahui perbandingan jarak antara planet satu dengan yang lainnya dari Matahari. Perhatikan contoh yang disediakan
Nama PlanetJarak Planet dari MatahariPerbandingan Jarak Antar Planet dalam Gambar
Merkurius±58 juta km-
Venus±108 juta km
108= 2 kali jarak antara Matahari ke Merkurius
58
Bumi±150 juta km
150=2,6 kali jarak antara Matahari ke Merkurius
58
Mars±228 juta km
228=3,9 kali jarak antara Matahari ke Merkurius
58
Jupiter±779 juta km
779=15,4 kali jarak antara Matahari ke Merkurius
58
Saturnus±1.430 juta km
1.430=24,7 kali jarak antara Matahari ke Merkurius
58
Uranus±2.880 juta km
2.880=49,7 kali jarak antara Matahari ke Merkurius
58
Neptunus±4.500 juta km
4.500=77,6 kali jarak antara Matahari ke Merkurius
58

B. Fakta tentang Bintang Jatuh
Selain planet dan benda-benda angkasa yang juga bergerak mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Terkadang benda-benda angkasa tersebut keluar dari lintasannya karena adanya gangguan gravitasi. Berikut beberapa benda angkasa di dalam sistem tata surya.
Bintang Jatuh
1. Meteorid
Meteoroid adalah benda angkasa berukuran kecil yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Meteoroid tidak mengorbit matahari pada lintasan tertentu. Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteoroid. Meteorid tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer Bumi. Jadi, bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali.

Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteroid mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar sepuluh meter. Jika meteoroid berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, para astronom menyebutnya sebagai debu antarplanet. Tapi jika meteoroid itu berdiameter lebih dari 10 meter, para astronom menyebutnya sebagai asteroid.

Meteoroid disebut sebagai Bintang Berekor. Ketika meteorid memasuki atmosfer Bumi, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya. Ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteroid yang bergesekan dengan atmosfer Bumi. Gesekan dengan atmosfer ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteroid memasuki Bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Meteoroid yang berpijar tersebut tampak dari Bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh.

2. Asteroid
Asteroid adalah benda angkasa yang sebagian besar mengorbitsebagai sabuk asteroi. Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut tertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Yupiter. Para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabuk asteroid. Asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Oleh sebab itu, ukuran diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 km. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi berukuran lebih besar dibanding meteoroid.

Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 8:32 AM

Mengenal Karakteristik Anggota Tata Surya

Pada Pembelajaran Kelas VI semester dua pada pembelajaran Tema 9 Menjelajah Ruang Angkasa Subtema 1 Keteraturan yang Menakjubkan terdapat muatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kompetensi yang dibahas pada subtema tersebut adalah KD 3.7 Menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya dan KD 4.7 Membuat model sistem tata surya. Materi yang dibahas pada pembelajaran tersebut adalah tata surya. Simak pembahasannya berikut ini.

A. Mengenal Tata Surya 
Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak.

Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata Surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut Matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata Surya kita terdiri atas delapan planet yang mengelilingi Matahari. Selain planet dan Matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. 

Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, Planet-Planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi Matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Urutan planet-planet tersebut berdasarkan ukurannya dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah sebagai berikut.
No.Nama PlanetNo.Nama Planet
1.Merkurius : (± 4.879 km)5.Neptunus :(± 49.530 km)
2.Mars : ( ± 6.779 km)6.Uranus : (± 50.724 km)
3.Venus (± 12.104 km)7.Saturnus :(± 116.463 km)
4.Bumi : ( ± 12.742 km)8Jupiter : (± 139.820 km)

1. Bintang
Matahari merupakan salah satu buntang yang ada di alam semesta. Pengertian bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari menjadi anggota tata surya yang terbesar sekaligus sebagai pusatnya. Beberapa lapisan yang meyusun matahari adalah laipsan korona, kromosfer, fotosfer, dan lapisan inti.
Matahari
Matahari
Suhu permukaan : ±6.000 °C
Suhu inti : ±15.000.000 °C
Diameter : ±1.3927 juta km
Kecepatan rotasi : 16,1 jam
Materi penyusun : Hidrogen, Helium, dan Oksigen
Matahari merupakan pusat tata surya
Fakta Unik :
Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar.
2. Planet
Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut orbit. Planet tidak memiliki cahaya sendiri. Penampakan planet yang terlihat terang di langit karena planet memantulkan cahaya bintang. Sistem tata surya memiliki delapan planet yang meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.

a. Merkurius
Planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius menjadi planet yang terkecil, merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:
 • Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari Matahari.
 • Berwarna abu-abu.
 • Memiliki jarak 57 juta km dari Matahari.
 • Terdiri dari 70% logam dan 30% silikat.
 • Berdiameter sekitar 4.879 km.
 • Bersuhu 430° C untuk bagian planet yang menghadap Matahari dan -180° C untuk yang membelakangi Matahari.
Planet Merkurius
Merkurius
Urutan Planet : Pertama
Jarak dari Matahari :;57 juta km
Diameter : ±4.879 km
Kecepatan rotasi : 59 hari
Kecepatan revolusi : 88 hari
Jumlah satelit :-
Fakta Unik :
Melesat cepat mengelilingi Matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Satu hari di Merkurius sama dengan 30 hari di Bumi.

b. Venus
Planet Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari Matahari. Karena planet venus sering muncul pada pagi dan sore hari, planet venus ini juga dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Ciri-ciri Venus sebagai berikut:
 • Biasa dikenal sebagai “bintang fajar” atau “bintang senja”.
 • Berwarna putih kekuningan.
 • Memiliki jarak 108 juta km dari Matahari.
 • Memiliki diameter 12.104 km.
 • Berotasi melawan arah rotasi planet-planet lain.
Planet Venus
Venus
Urutan Planet : Kedua
Jarak dari Matahari : 108 juta km
Diameter : ±12.104 km
Kecepatan rotasi : 242 hari
Kecepatan revolusi : 225 hari
Jumlah satelit :-
Fakta Unik :
Berotasi melawan arah rotasi planet-planet lain, dikelilimgi awan indah karena memantulkan cahaya Matahari

c. Bumi
Bumi terdapat pada urutan planet ketiga yang terdekat dari Matahari. Bumi terdiri dari 70% air dan 30% daratan. ciri-ciri planet kesayangan kita ini adalah:
 • Berwarna biru kehijauan.
 • Memiliki jarak 149,6 juta km dengan Matahari.
 • Memiliki diameter sebesar 12.742 km.
 • Memiliki 1 buah satelit alami bernama bulan.
Planet Bumi
Bumi
Urutan Planet : Ketiga
Jarak dari Matahari : 149,6 juta km
Diameter : ±12.742 km
Kecepatan rotasi : 1 hari
Kecepatan revolusi : 365 hari
Jumlah satelit :1 (Bulan)
Fakta Unik :
Sebagian besar Bumi ditutupi oleh lautan, sehingga nampak biru dan diselimuti atmosfer

d. Mars
Planet mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Mars sering disebut sebagai “planet merah” karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Ciri-ciri planet Mars adalah sebagai berikut :
 • Jarak antara mars dan Matahari adalah 227 juta km.
 • Memiliki diameter sekitar 6.779 km.
 • Memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Demos.
Planet Mars
Mars
Urutan Planet : Keempat
Jarak dari Matahari : 227 juta km
Diameter : ±6.779 km
Kecepatan rotasi : 1,4 hari
Kecepatan revolusi : 687 hari
Jumlah satelit :2 (Phobos dan Demos)
Fakta Unik :
Mars dijuluki sebagai Planet Merah.Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis dibanding Bumi

e. Yupiter
Planet yupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima dari matahari. Yupiter juga merupakan planet yang terbesar pada tata surya kita. Ciri-ciri dari planet yupiter ini adalah:
 • Merupakan planet terbesar pada tata surya.
 • Memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange dan putih.
 • Memiliki jarak sejauh 778,55 juta km dengan Matahari.
 • Diameternya adalah sekitar 139.820 km.
 • Merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit.
Planet Jupiter
Jupiter
Urutan Planet : Kelima
Jarak dari Matahari : 778,55 juta km
Diameter : ±139.820 km
Kecepatan rotasi : 10 jam
Kecepatan revolusi : 4.332 hari
Jumlah satelit :67
Fakta Unik :
Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. dan merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas.

f. Saturnus
Selain menjadi planet yang berada pada urutan keenam dari matahari, saturnus juga terkenal dengan cincin yang mengelilinginya. Cincin yang mengelilingi saturnus ini merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet. Berikut adalah ciri-ciri planet saturnus:
 • Berwarna kuning pucat.
 • Memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya.
 • Jarak planet saturnus dan Matahari adalah sejauh 1,4 milyar km.
 • Berdiameter sebesar 116.463 km.
 • Memiliki satelit sebanyak 56 satelit.
Planet Saturnus
Saturnus
Urutan Planet : Keenam
Jarak dari Matahari : 1,4 milyar km
Diameter : ±116.463 km
Kecepatan rotasi : 10,7 jam
Kecepatan revolusi : 10.832 hari
Jumlah satelit :56
Fakta Unik :
Saturnus terlihat memiliki cincin yang terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbitnya

g. Uranus
Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ketujuh pada sistem tata surya kita. Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar -224° Celcius. Ciri-ciri planet uranus antara lain sebagai berikut :
 • Merupakan planet yang memiliki suhu terendah & terdingin yaitu sekitar -224° Celcius.
 • Berwarna biru muda.
 • Memiliki jarak 2.870 juta km dari matahari
 • Memiliki cincin unik yang melingkari planet secara vertical.
 • Berdiameter 50.724 km.
 • Memiliki satelit sebanyak 27 buah satelit.
Planet Uranus
Uranus
Urutan Planet : Ketujuh
Jarak dari Matahari : 2.870 juta km
Diameter : ±50.724 km
Kecepatan rotasi : 17,2 jam
Kecepatan revolusi : 30.799 hari
Jumlah satelit :27
Fakta Unik :
Planet ini merupakan planet dengan suhu terdingin, yaitu sekitar -224° Celcius

h. Neptunus
Planet neptunus merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya kita. Jaraknya dengan matahari, sekitar 4.450 juta km. Ciri-ciri Neptunus antara lain sebagai berikut
 • Merupakan planet yang berwarna biru.
 • Memiliki jarak sejauh 4,5 milyar km dari Matahari.
 • Ber diameter 49.530 km
 • Dikelilingi oleh 8 buah satelit, di antaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa.
Planet Neptunus
Neptunus
Urutan Planet : Kedelapan
Jarak dari Matahari : 4,5 milyar km
Diameter : ±49.530 km
Kecepatan rotasi : 16,1 jam
Kecepatan revolusi : 60.190 hari
Jumlah satelit :8
Fakta Unik :
Planet yang berada di urutan paling jauh dari Matahari dan terbentuk dari gumpalan gas
.
3. Satelit
Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi dua jenis yaitu satelit alami dan buatan. Satelit alami merupakan satelit yang sudah ada dalam sistem tata surya. Contoh satelit alami adalah Bulan (satelit bumi), Pobos dan Deimos (satelit Mars), serta Triton dan Nereid (satelit Neptunus). Satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia. Satelit buatan ini sengaja diorbitkan di langit untuk kebutuhan manusia.

4. Komet
Komet sering disebut juga dengan bintang berekor. Hal ini dikarenakan penampakan komet yang menyala seperti bintang yang menyala dan memiliki ekor. Namun sebenarnya komet merupakan kumpulan debu, es, dan gas yang membeku. Ekor komet akan selalu menjauhi matahari. Komet merupakan benda langit yang terbentuk dari Bentuk orbit dari komet adalah lonjong.

5. Asteroid
Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Jumlah asteroid sangat banyak dan membentuk sabuk asteroid. Letak sabuk astertoid paling banyak terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter. Terkadang, asteroid – asteroid tersebut dapat bertabrakan. Tubrukan antar asteroid akan menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil atau disebut meteoroid.

6. Meteoroid
Meteoroid adalah batuan – batuan kecil di langit, melayang – layang di angkasa. Meteorid dapat berasal dari tubrukan antar asteroid. Meteoroid yang masuk dalam atmosfer Bumi disebut meteor. Sebelum ke permukaan Bumi, meteorid akan bergesekan dengan atmosfer. Kondisi tersebut membuat meteor terlihat tampak berpijar, sehingga meteor disebut juga bintang jatuh/bintang beralih. Meteor yang berhasil sampai ke permukaan Bumi disebut meteorit.

B. Matahari Sebagai Pusat Tata Surya
Matahari sebagai pusat tata surya memengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda, oleh Planet di dalam tata surya dibagi menjadi dua golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Perhatikanlah gambar berikut! 
Planet dalam dan planet luar
Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan Matahari dan termasuk empat planet yang pertama (Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars). Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari Matahari dan mencakup empat planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari Matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu.

Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planetplanet ini kurang lebih 13.000 km, oleh karenanya mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas. Gas-gas penyusunnya antara lain adalah Hidrogen dan Helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km.
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 8:23 PM

Gerhana Matahari dan Bulan Serta Sistem Kalender

Pada Pembelajaran Kelas VI semester dua pada pembelajaran Tema 8 Bumiku Subtema 3 Bumi Matahari dan Bulan terdapat muatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kompetensi yang dibahas pada subtema tersebut adalah KD 3.8 Menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi Bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana Matahari. KD 4.8 Membuat model gerhana bulan dan gerhana Matahari. Materi yang dibahas pada pembelajaran tersebut adalah Gerhana Matahari dan Sistem Kalender. Simak pembahasannya berikut ini.

Penyebab gerhana matahari dan bulan terjadi karena perubahan posisi bumi, matahari dan bulan dalam hubungannya satu sama lain. Ketika bulan mengorbit bumi, bulan bergerak di antara matahari dan bumi. Ketika ini terjadi, bulan menghalangi cahaya matahari mencapai bumi. Hal ini menjadi penyebab gerhana matahari terjadi. Selama gerhana matahari, bulan melemparkan bayangan ke bumi.

A. Gerhana Matahari
Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika Bulan, Bumi, dan Matahari dalam satu garis lurus. Kedudukan Bulan berada di antara Bumi dan Matahari. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya Matahari ke Bumi terhalang oleh Bulan.

Karena terhalang oleh Bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan Bulan akan menutupi Bumi. Oleh karena Bulan lebih kecil daripada Bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari.
Gerhana Matahari
Ada tiga jenis gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin.
Gerhana Matahari
 1. Gerhana matahari total hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra Bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian.
 2. Gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan Bumi yang terkena bayangan penumbra Bulan. 
 3. Gerhana matahari cincin terjadi di permukaan Bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena Bulan berada pada titik terjauhnya dari Bumi.

Untuk lebih memahami fenomena gerahana matahari lakukan kegiatan berikut ini :

1. Kegiatan A
Alat dan Bahan:
 • Senter (model Matahari)
 • Bola plastik ukuran kecil/bola tenis (model Bulan)
 • Bola plastik ukuran besar/globe (model Bumi)
Percobaan Gerhana Matahari
Langkah Kegiatan:
 • Bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. 1 orang memegang senter (Matahari), 1 orang memegang bola plastik kecil (Bulan), 1 orang memegang bola plastik besar (Bumi), 1 orang memberikan instruksi untuk menyalakan/mematikan senter, dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil, dan bola besar mengikuti garis lurus. 1 orang mengamati dan mencatat Buat posisi seperti pada gambar!
 • Nyalakan senter dan amati apa yang terjadi.
 • Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap.
 • Perhatikan posisi Bulan. Apakah menurutmu Bulan menerima cahaya dari Matahari? Apakah Bumi menerima cahaya dari Matahari?

2. Kegiatan B
Alat dan Bahan:
 • Senter
 • Benang
 • Globe/bola ukuran besar
 • Bola tenis
 • Dudukan bola
Percobaan Gerhana Matahari B
Langkah Kegiatan:
 • Letakkan globe/bola besar di atas meja.
 • Ikatlah bola tenis dengan tali, kemudian gantungkan pada dudukan bola.
 • Letakkan bola tenis di depan globe.
 • Nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus.
 • Amati dan catatlah apa yang kamu lihat.
 • Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap.

Lakukan kegiatan ini secara bergantian. Pastikan setiap anggota kelompok mendapatkan kesempatan yang sama dalam melakukan percobaan dan pengamatan.

Catatlah percobaan dan hasil pengamatanmu, kemudian sajikan dalam bentuk laporan. Gunakan format laporan pengamatan yang pernah kamu gunakan di pembelajaran sebelumnya.

Percobaan A
Laporan Kegiatan Percobaan Peristiwa Gerhana Matahari (A)
Kelompok:Kelompok 3
Tujuan Percobaan:Memahami proses terjadinya gerhana matahari dan penyebabnya.
Alat dan bahan:
 1. Senter (model Matahari)
 2. Bola plastik ukuran kecil/bola tenis (model Bulan)
 3. Bola plastik ukuran besar/globe (model Bumi)
Langkah-langkah:Langkah-langkah Percobaan:
 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan!
 2. Bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. 1 orang memegang senter (Matahari), 1 orang memegang bola plastik kecil (Bulan), 1 orang memegang bola plastik besar (Bumi), 1 orang memberikan instruksi untuk menyalakan/mematikan senter, dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil, dan bola besar mengikuti garis lurus. 1 orang mengamati dan mencatat Buat posisi seperti pada gambar!
 3. Nyalakan senter dan amati apa yang terjadi.
 4. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap.
 5. Perhatikan posisi Bulan. Apakah menurutmu Bulan menerima cahaya dari Matahari? Apakah Bumi menerima cahaya dari Matahari?
Hasil Percobaan:Ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke bola plastik besar (Bumi) tertutup oleh bola tennis (Bulan). Akibatnya, ada bagian dari bola plastik besar (Bumi) yang tertutup oleh bayangan bola tennis. Saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada bola plastik besar(Bumi) akan tampak berubah-ubah.
 1. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari.
 2. Bumi menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan.
Kesimpulan:
  Dari pengamatan yang telah dilakukuan dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari terjadi ketika Bulan, Bumi, dan Matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara Bumi dan Matahari sehingga cahaya Matahari ke Bumi terhalang oleh Bulan. Bulan menerma cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari saja, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagian permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan.
  Percobaan B
  Laporan Kegiatan Percobaan Peristiwa Gerhana Matahari (B)
  Kelompok:Kelompok 3
  Tujuan Percobaan:Memahami proses terjadinya gerhana matahari dan penyebabnya.
  Alat dan bahan:
  1. Senter
  2. Benang
  3. Globe/bola ukuran besar
  4. Bola tenis
  5. Dudukan bola
  Langkah-langkah:Langkah-langkah Percobaan:
  1. Letakkan globe/bola besar di atas meja.
  2. Ikatlah bola tenis dengan tali, kemudian gantungkan pada dudukan bola.
  3. Letakkan bola tenis di depan globe.
  4. Nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus.
  5. Amati dan catatlah apa yang kamu lihat.
  6. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap.
  7. Amati peristiwa yang terjadi pada percobaan yang dilakukan.
  Hasil Percobaan:Ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke globe tertutup oleh bola tennis (Bulan). Akibatnya, ada bagian dari globe yang tertutup oleh bayangan bola tennis. Saat bola tenis digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang ada pada globe akan tampak berubah-ubah.
  1. Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari.
  2. Bumi menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan.
  Kesimpulan:
   Dari pengamatan yang telah dilakukuan dapat disimpulkan bahwa gerhana matahari terjadi ketika Bulan, Bumi, dan Matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara Bumi dan Matahari sehingga cahaya Matahari ke Bumi terhalang oleh Bulan. Bulan menerma cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari saja, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagain permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan.


   B. Gerhana Bulan
   Gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi dimana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan Bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan Bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat Bumi berada di antara Matahari dan juga Bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar Matahari tidak sampai ke Bulan karena terhalang oleh Bumi.

   Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat Bumi berada di antara Matahari dan juga Bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada hal demikian Bumi akan menghalangi sinar Matahari yang menuju ke Bulan, sehingga permukaan Bulan akan tertutupi oleh bayangan Bumi.

   Proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan Matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut.
   1. Dimulai ketika Bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari Bumi.
   2. Setelah itu lama-kelamaan Bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga Bulan hanya terlihat sebagian dan semakin lama Bumi akan terlihat menyabit.
   3. Setelah Bumi menyabit, lama-kelamaan Bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan Bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat Bulan, Bulan seperti menghilang.
   4. Setelah Bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan Bulan kembali muncul dari arah pertama kali Bulan menghilang. Munculnya Bulan ini dimulai dari bentuk Bulan sabit, setelah itu Bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah, dan semakin lama akan semakin utuh sehingga tampak seperti semula.

   Untuk lebih memahami fenomena gerhana bulan lakukan kegiatan berikut ini

   1. Kegiatan A
   A. Alat dan Bahan
   1. Senter (model matahari)
   2. Bola plastik ukuran kecil / bola tenis (model bulan)
   3. Bola plastik ukuran besar /globe (model bumi)

   B. Langkah Kegiatan
   Percobaan Gerhana Matahari
   1. Bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu :1 orang memegang senter (matahari), 1 orang memegang bola plastik kecil (Bulan), 1 orang memegang bola plastik besar (Bumi), 1 orang memberikan instruksi untuk menyalakan/mematikan senter, dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil dan bola besar mengikuti garis lurus., dan 1 orang mengamati dan mencatat
   2. Buat posisi seperti pada gambar!
   3. Nyalakan senter dan amati apa yang terjadi.
   4. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap.
   5. Coba kamu perhatikan posisi Bulan. Bagaimanakah kenampakan Bulan dari Bumi?

   2. Kegiatan B
   A. Alat dan Bahan
   1. Senter
   2. Benang
   3. Globe/bola ukuran besar
   4. Bola tenis
   5. Dudukan bola

   B. Langkah Kegiatan
   Percobaan Gerhana Matahari B
   1. Letakkan globe/bola besar di atas meja.
   2. Ikatlah bola tenis dengan tali, kemudian gantungkan pada dudukan bola.
   3. Letakkan bola tenis di belakang globe/bola besar.
   4. Nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola besar/globe sehingga membentuk garis lurus.
   5. Amati dan catatlah apa yang kamu lihat.
   6. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap.

   Lakukan kegiatan ini secara bergantian sehingga setiap anggota kelompok melakukan percobaan dan pengamatan. Catatlah hasil pengamatanmu dan sajikan dalam bentuk laporan.

   Percobaan A
   Laporan Kegiatan Percobaan Peristiwa Gerhana Bulan (A)
   Kelompok:Kelompok 4
   Tujuan Percobaan:Memahami proses terjadinya gerhana bulan dan penyebabnya.
   Alat dan bahan:
   1. Senter (model Matahari)
   2. Bola plastik ukuran kecil/bola tenis (model Bulan)
   3. Bola plastik ukuran besar/globe (model Bumi)
   Langkah-langkah:Langkah-langkah Percobaan:
   1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan!
   2. Bagilah tanggung jawab dalam kelompokmu. 1 orang memegang senter (Matahari), 1 orang memegang bola plastik kecil (Bulan), 1 orang memegang bola plastik besar (Bumi), 1 orang memberikan instruksi untuk menyalakan/mematikan senter, dan memastikan bahwa kedudukan senter, bola kecil, dan bola besar mengikuti garis lurus. 1 orang mengamati dan mencatat Buat posisi seperti pada gambar!
   3. Nyalakan senter dan amati apa yang terjadi.
   4. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang gelap.
   5. Coba kamu perhatikan posisi Bulan. Bagaimanakah kenampakan Bulan dari Bumi?
   Hasil Percobaan:Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Penyebab kegelapan dari bola tenis (bulan) karena tidak mendapat sinar senter (matahari).
   Kesimpulan:
    Dari pengamatan yang telah dilakukuan dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan terjadi ketika Bulan, Bumi, dan Matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara Bumi dan Matahari sehingga cahaya Matahari ke Bumi terhalang oleh Bulan. Penyebab kegelapan dari bola tenis (bulan) karena tidak mendapat sinar senter (matahari).
    Percobaan B
    Laporan Kegiatan Percobaan Peristiwa Gerhana Bulan (B)
    Kelompok:Kelompok 3
    Tujuan Percobaan:Memahami proses terjadinya gerhana bulan dan penyebabnya.
    Alat dan bahan:
    1. Senter
    2. Benang
    3. Globe/bola ukuran besar
    4. Bola tenis
    5. Dudukan bola
    Langkah-langkah:Langkah-langkah Percobaan:
    1. Letakkan globe/bola besar di atas meja.
    2. Ikatlah bola tenis dengan tali, kemudian gantungkan pada dudukan bola.
    3. Letakkan bola tenis di depan globe.
    4. Nyalakan senter, kemudian arahkan cahaya pada bola tenis sehingga membentuk garis lurus.
    5. Amati dan catatlah apa yang kamu lihat.
    6. Usahakan kamu melakukan kegiatan ini di ruang yang gelap.
    7. Amati peristiwa yang terjadi pada percobaan yang dilakukan.
    Hasil Percobaan:Bulan menerima cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun sebagian permukaan bumi ada yang tertutup oleh bayangan bulan.
    Kesimpulan:
     Dari pengamatan yang telah dilakukuan dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan terjadi ketika Bulan, Bumi, dan Matahari dalam satu garis lurus. Bulan berada di antara Bumi dan Matahari sehingga cahaya Matahari ke Bumi terhalang oleh Bulan. Bulan menerma cahaya matahari pada bagian yang menghadap matahari saja, sedangkan bagian yang menghadap bumi tidak menerima cahaya matahari. Bumi menerima cahaya matahari, namun ada sebagain permukaan bumi yang tertutup oleh bayangan bulan.


     C. Kalender Masehi dan Kalender Hijriah
     Perputaran Bumi mengelilingi Matahari (revolusi bumi) dan perputaran Bulan mengelilingi Bumi (revolusi bulan) digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan.

     1. Tahun Masehi
     Tahun Masehi juga disebut tahun Syamsiah atau tahun Matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi (waktu yang diperlukan Bumi untuk sekali mengelilingi Matahari). Kala revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut.
     Nama BulanJumlah HariNama BulanJumlah Hari
     Januari31Juli31
     Pebruari28/29Agustus31
     Maret31September30
     April30Oktober31
     Mei31November30
     Juni30Desember31

     Tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Cesar (Romawi) pada tahun 47. Julius Cesar menetapkan jumlah hari dalam satu tahun 365 hari. Berdasarkan kala revolusi bumi, 1 tahun = 365 1/4 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga setelah 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Jadi, setiap 4 tahun sekali, jumlah hari dalam 1 tahun = 366 hari dan disebut tahun kabisat.

     Tahun kabisat adalah tahun bilangannya habis dibagi 4 (empat), misalnya tahun 2000, 2004, dan 2008. Berdasarkan perhitungan yang lebih teliti, kala revolusi bumi adalah selama 365 hari 5 jam, 48 menit.

     2. Tahun Hijriah
     Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariyah atau tahun Bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan (waktu yang diperlukan Bulan untuk sekali mengelilingi Bumi). Kala revolusi bulan adalah 29 1/2 hari sehingga jumlah hari dalam satu tahun = 29 1/2 hari x 12 = 354 hari. Satu tahun Hijriah dibagi menjadi 12 bulan dengan pembagian jumlah hari sebagai berikut.
     Nama BulanJumlah HariNama BulanJumlah Hari
     Muharam30Rajab29
     Safar29Syaban30
     Robiul Awal30Ramadhan30
     Robiul Akhir29Syawal29
     Jumadil Awal30Zulkaedah30
     Jumadil Akhir29Zulhijah29/30

     Kalender Hijriah juga mengenal tahun kabisat. Jumlah hari dalam tahun kabisat Hijriah 1 hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu 355 hari. Pada tahun kabisat Hijriah, jumlah hari dalam bulan Zulhijah adalah 30 hari. Berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriah biasa, dan bergeser 12 hari pada tahun kabisat.

     Demikian pembahasan mengenai Gerhana Matahari dan Bulan Serta Sistem Kalender. Semoga tulisan ini bermanfaat.

     Sumber : Buku Kelas VI Tema 8, Kemendikbud
     Posted by Nanang_Ajim
     Mikirbae.com Updated at: 8:59 AM