Home » , , » Soal Latihan Sumatif Akhir Semester Bahasa Jawa Banyumasan

Soal Latihan Sumatif Akhir Semester Bahasa Jawa Banyumasan

Pada akhir semester I peserta didik kelas IV pada Kurikulum Merdeka akan melaksanakan SUmatif Akhir Semester. Pada pebelajaran Bahasa Jawa Banyumasan materi yang akan diujikan terdiri dari Pasinaon 1 Guritan, Pasinaon 2 Crita Wayang Yudhistira, Pasinaon 3 Tradisi Begalan, dan Pasinaon 4 yaitu Sandhangan Swara. Soal Sumatif Akhir Semester ini terdiri dari 35 soal pilihan ganda, 10 soal isian singkat dan 5 soal uraian. Berikut ini contoh Soal Sumatif Akhir Semester I mata pelajaran Bahasa Jawa Banyumasan.

I. Wenehana tandha ping (X) ing aksara A, B, C, utawa D kang ko anggep paling bener! Wacanen kanthi premati!

Wacanen kanthi premati kanggo mangsuli pitakon nomor 1-4
Mangsa Ketiga
(Dening Mas Madyo)
Nalika Teka Mangsa Ketiga
Lemah – Lemah Pada Nela
Sumur – Sumur Suda Banyune
Tetanduran Garing
Pak Tani Kangelen Golet Banyu
Banyu Kanggo Ngelebi Sawah
Ngendi Ngendi Larang Banyu
Kana Kene Padha Wae

1.Geguritan neng dhuwur irah –irahane ... .
A.
Tanduran Garing
B.
Mangsa Ketiga**
C.
Pak Tani
D.
Golek Banyu
2.Tegese mangsa ketiga yakuwe mangsa ... .
A.
udan
B.
rendeng
C.
panen
D.
terang**
3.Tembung sing kacithak miring neng guritan dhuwur tegese … .
A.imatuni
B.ngileni**
C.ingresiki
D.maneni
4.Kahanane lemah wektu mangsa ketiga  yakuwe … .
A.garing**
B.teles
C.subur
D.benyek
5.Mugi saged ngrenggani manah panjenengan.tembung sing kecithak miring kuwe tegese … .
A.mripat
B.astha
C.ati**
D.pasuryan
6.Sing kudu digatekaken nalika maca guritan ana ngarep kelas … .
A.tulisane
B.swarane
C.wirama**
D.wiraga
7.Alon cepete anggone maca teks guritan kudu cukupan,ora kecepetan,ora alon banget diarani … 
A.lafal
B.swara
C.wirama**
D.wiraga
8.Kosok baline tembung" nggresula" yakuwe … .
A.ikhlas**
B.sabar
C.susah
D.seneng
9.Maca Geguritan iku diwaca kanthi … .
A.macapat
B.maca banter
C.maca alon
D.maca endah**
10.Alan sampun wangsul, nanging ibu dereng ... saking peken
A.bali
B.mulih
C.kondur**
D.wangsul
11.Pambarepe Pandhawa yakuwe … .
A.Puntadewa**
B.Janaka
C.Nakula
D.Sadewa
12.Yudhistira iku ratu ing … .
A.Madukara
B.Pringgodani
C.Ngamarta**
D.Jodhipati
13.Gambar wayang sisih ngisor iki arane ... .
semar


A.Semar**
B.Bagong
C.Petruk
D.Gareng
14.Prabu Yudistira kuwe putrane  … .
A.Destrarasata
B.Werkudara
C.Pandhu Dewanata**
D.Drupada
15.Merga ora tau dora, prabu Yudistira kasebut satriya tinitah ... .
A.ludira seta**
B.ludira rekta
C.ludira wilis
D.ludira langking
16.Biyunge Yudistira yakuwe dewi … ..
A.Madrim
B.Anjani
C.Drupadi
D.Kunthi**
17.Pusakane prabu Duryudana yakuwe … .
A.gada iten**
B.gada rujakpolo
C.mcakra
D.kuku panacanaka
18.Paraga wayang sing duwe watek sombong, angkuh, kumangklung, lan sewenang-wenang yakuwe … .
A.Yudistira
B.Dursasana**
C.Werkudara
D.Gatutkaca
19.Nang ngisor kiye kalebu tradhisi kajaba… .
A.grebeg sura
B.tedhak siti
C.mitoni
D.nonton wayang**
20.Tradhisi sing ana neng masyarakat ningen ora cocog karo piwulang agama islam apike padha… 
A.delakoni
B.delestarekake
C.deadhohi**
D.deanakake
21.Kosokbalene tembung anyar yakuwe … .
A.lawas**
B.alus
C.enggal
D.kasar
22.Bapak sakit wis telung dina urung mari”. Basa krama aluse ukara iki yakuwe… .
A.bapak gerah sampun tigang dinten dereng mantun**
B.bapak gerah uwis telung dina durung waras
C.bapak lara sampun tingan dinten dereng mari
D.bapak gerah empun telung dinten dereng wantun
23.Wacanen kanthi premati kanggo mangsuli pitakon nomor  23-25
Tedhak Siti
Upacara tedhak siti yakuwe upacara kanggo bocah sing umure pitung sasi.Umur pitung sasi kuwe kanggone bocah lagi wayahe detetah.ya amarga detetah kuwe,sikile mesthi ngidak lemah.sedurunge bocah ngidak lemah sepisan,di anaka ake upacara tedahk siti. Urutan tedhak siti yakuwe nyirami, midak jadah, menek tebu wulung, dekurung, lan undhik-udhik.

Tembung  sing kacitak miring neng wacan dhuwur tegese… .
A.wulan**
B.dina
C.taun
D.minggu
24.Urutan upacara tedhak siti sing kapisan yakuwe … .
A.menek tebu
B.nyirami**
C.dekurung
D.udhik-udhik
25.Bocah dekurung ngagago kurungan jago kuwe urutan upacara tedhak siti kaping... .
A.siji
B.loro
C.telu
D.papat**
26.Tembung – tembung neng ngisor kiye sing nggunnaake sandangan swara taling yakuwe … .
A.teka, sega, tela, gawe
B.sate, tape, gawe, kene**
C.kena, leli, nesu, ibune
D.seta, kebo, sepatu, sea
27.Sandangan swara kanggo nulis tembung “toko” yakuwe … .
A.taling tarung**
B.cakra
C.taling
D.pangkon
28.Bengawan Solo, Serayu, Lukulo iku arane ... .
A.segara
B.gunung
C.kutha
D.kali**
29.Sandangan swara kanggo nulis tembung ”gawe soto” ngunanake sandhanagan ... .
A.pepet lan taling
B.taling lan taling tarung**
C.taling tarung lan suku
D.wulu lan taling
30.Sandangan swara pepet kanggo swara (e) lan manggone ana neng ... aksara 
A.sangisore
B.samburine
C.sanduwure**
D.sawise
31.Tembung sing oleh seselan um mapan ing ukara ... .
A.Mustika melu tuku buku
B.Mardi mangan sate pitu
C.Murni mlaku-mlaku
D.Sapa sing gumuyu mau?**
32.Tulisan neng ngisor yen di tulis latin yakuwe... .
jawa
A.sutarma gawe tahu 
B.sutarma gawe cucur
C.sutama gawe sumur**
D.sutarma gawe bubur
33.Tulisan neng ngisor yen di tulis latin yakuwe... .
Srabi
A.parta tuku srabi
B.tana tuku srabi
C.partana tuku srabi**
D.sartana tuku srabi
34.Ukara neng  ngisor  iki “Toro mepe kasur” yen ditulis aksara jawa yaiku  … 
A.
Kasur**
B.
mepe
C.
kasur
D.
Tora
35.Rodhane saka wesi, mlakune neng wesi, papan sing kanggo mandhegarane stasiun. Tetumpakan iki arane ... .
A.becak
B.oplet
C.bis
D.sepur**
II. Isenana ceceg-ceceg ngisor iki nganggo ukara kang bener !
 1. Munggah mudhune,seru lirihe,dawa cendeke swaara nalika maca guritan de arani... .(wirama/inonasi)
 2. “punika puspa saking kang putra” tembung sing kacitak miring kuwe tegese … .(kembang)
 3. Maca guritan kalebu puisi jawa… .(endah)
 4. Guritan kuwe duwe ciri-ciri tibane swara kudu … .(padha)
 5. Tembung liyane saka tembung " makarya"yakuwe … .(nyambut gawe)
 6. Adat begalan deanaaken nang acara... .(mantenan)
 7. Tradisi neng kraton yogyakarata nalika sasi mulud yakuwe... .(kirab muludan)
 8. Bekakas sing denggo begalan yakuwe yakuwe bekas pedangan . Tembung sing kacitak miring neng ukara nduwur tegese ... .(prabotan)
 9. Sandangan wulu iku kanggo swara … .(i)
 10. Sandangan pepet iku kanggo swara … .(e)

III. Wangsulana pitakon-pitakon ngisor iki kanthi pratitis!
 1. Apa bae sing kudu degateaken nalika maca geguritan! (wirasa, wirama, wicara, wiraga )
 2. Tulisen 3 watake Prabu Puntadewa! (sabar, jujur, ora seneng perang)
 3. Neng upacara tedhek siti urutan kapisan bocah desirami ngaggo apa ?(nganggo banyu kembang setaman)
 4. Apa maksud lan pralambang debegal neng tradisi begalan?(sing di begal dudu dunyane, tapi bajang sawane kaki penganten lan nini penganten)
 5. Tulisna wujud lan cara macane 3 sandangan swara! (wulu (i), Suku (u), Taling (e), Pepet (e), Taling Tarung (o))
Posted by Nanang_Ajim
Mikirbae.com Updated at: 5:02 PM

0 komentar:

Post a Comment

Mohon tidak memasukan link aktif.